Condicións de Uso e Política de Privacidade

Estas condicións regulan o uso do sitio de internet www.milagrosa.com, propiedade da Scd Milagrosa en diante ‘ScdM‘.

A ScdM resérvase o dereito a modificar as presentes condicións de uso co obxecto de adecualas á lexislación vixente aplicable en cada momento ou ás necesidades derivadas do funcionamento do sitio web.

Estas condicións non exclúen a posibilidade de que determinados servizos do sitio web, polas súas características particulares, dispoñan ademais destas condicións xerais, das súas propias condicións particulares de uso.

A utilización do sitio web e, particularmente, a cumplimentación de calquera dos formularios nel dispoñibles, atribúe a condición de usuario da web e supón a aceptación plena e sen reservas por parte do usuario das presentes condicións na versión publicada pola ScdM no momento en que o usuario acceda ao mesmo.

A través da web da SDCR facilítase aos usuarios o acceso e a utilización de diversos servizos e contidos postos a disposición do usuario pola ScdM e, eventualmente, terceiros provedores de servizos e contidos.

A ScdM resérvase o dereito a modificar unilateralmente, en calquera momento, e sen aviso previo, a presentación e configuración do mesmo e dos servizos prestados a través del, así como as súas condicións de utilización.

Con carácter xeral os servizos ofertados a través do sitio web terán carácter gratuíto. Existe unha área privada só para membros da ScdM, á que se accede mediante contrasinal. Ningunha persoa que non sexa membro da ScdM poderá acceder a esta área. A ScdM disporá dos mecanismos de seguridade que estime convenientes nese sentido, pero a vulneración desta restrición será responsabilidade do usuario.

O usuario rexistrado será tamén responsable de manter en segredo o seu contrasinal co fin de evitar o acceso á área privada por parte de persoas non autorizadas.

O usuario recoñece e acepta que o uso dos contidos e servizos ofrecidos pola ScdM na súa web realízase baixo o seu único e exclusivo risco e responsabilidade.

O usuario comprométese a utilizar o sitio web e todo o seu contido e servizos de acordo co establecido na lei, a moral e a orde pública e de acordo coas presentes condicións xerais de uso e das condicións particulares que, no seu caso, sexanlle de aplicación. Así mesmo comprométese a facer un uso adecuado dos servizos e contidos da web e a non empregalos para realizar actividades ilícitas ou contrarias á moral e a orde pública, que atenten contra os dereitos de terceiros ou que infrinxan os dereitos da propiedade intelectual e industrial, ou calquera outras normas aplicables.

A ScdM non será responsable dos fallos que puidesen producirse nas comunicacións, incluído o borrado, transmisión incompleta ou atrasos na remisión, non comprometéndose tampouco a que a rede de transmisión estea operativa en todo momento. Tampouco responderá a ScdM no caso de que un terceiro, quebrantando as medidas de seguridade establecidas pola mesma, acceda ao contido restrinxido ou direccións de e-mail e utilíceo para propósitos indebidos.

A ScdM non pode garantir a invulnerabilidade absoluta dos seus sistemas de seguridade, nin pode garantir a seguridade ou inviolabilidade dos devanditos datos na súa transmisión a través da rede.

A ScdM resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso ao sitio web e/ou aos servizos en calquera momento e sen necesidade de preaviso a aqueles usuarios que incumpran as presentes condicións.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A ScdM unicamente recolle os datos persoais voluntariamente proporcionados polos usuarios nos formularios de contacto ou petición de información.

A recollida dos datos de carácter persoal ten como finalidade a de levar a cabo accións informativas sobre os servizos prestados pola ScdM, para o que poderá utilizar, entre outros medios, o correo electrónico, telefonía, fax, correo ordinario ou calquera outro medio telemático. O usuario autoriza expresamente o uso dos seus datos para tales fins.

A ScdM adoptou os niveis de seguridade de protección dos datos de carácter persoal legalmente requiridos e instalou os medios e medidas técnicas necesarias para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos de carácter persoal facilitados polos seus titulares.

O usuario, titular dos datos, terá en todo momento o dereito de acceder aos ficheiros automatizados, podendo exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición nos termos recolleitos na lexislación de protección de datos. A tal fin deberá dirixirse mediante carta asinada polo titular dos datos á ScdM, ao seu domicilio social, indicando o domicilio do titular a fin de remitirlle a resposta da ScdM á súa solicitude.

 

IDENTIFICACIÓN

S.C.D. Milagrosa

Teléfono y fax: 982 160 503-627 405 366

Casa do Deporte

Avda Infanta Elena s/n

27003

Lugo